SNM

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

Zmarła prof. dr hab. Maria Manturzewska2020-11-20

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Konferencje metodyczne » X OKMNM, Poświętne 2022 » I dzień konferencji

I dzień konferencji

O kulturze i edukacji debata z Hanną Gill-Piątek oraz Dorotą Łobodą

Hanna Gill-Piątek

Dorota Łoboda

Tezy do dyskusji

Kompetencje kluczowe na lekcjach muzyki, referat Izabeli Witek

Muzykoterapia z piłkami Eduballa, prezentacja Anny Czachorowskiej

Przygotowywanie i prowadzenie kursów online, wystąpienie Piotra Kai

Zastosowanie aplikacji Musicators.com na lekcjach muzyki, prezentacja Katarzyny Sroki

Testy, quizy, ćwiczenia on-line w edukacji muzycznej, prezentacja Zbigniewa Wiertla

Kreatywne wykorzystanie instrumentów elektronicznych podczas zajęć z dziećmi, warsztaty Noemi Lemańskiej i Pawła Lemańskiego

Bum Bum Rurkowe pomysły.  Znacie – to zagrajcie, warsztat Dawida Gacka

Koncert poranny W kolorach tęczy oraz wieczorny W kolorach gwiazd

Kasia Zaniat

Ania C i Przyjaciele

 

 

O kulturze i edukacji debata z Hanną Gill-Piątek oraz Dorotą Łobodą

 

Hanna Gill-Piątek – posłanka na Sejm IX kadencji

 

 

Ukończyła grafikę i malarstwo w akademii sztuki. Pracowała jako grafik i projektantka w warszawskich agencjach reklamowych oraz w urzędach miejskich w Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zajmowała się rewitalizacją i sprawami społecznymi, współpracowała też ze Związkiem Miast Polskich. Była stałą felietonistką m.in. „Gazety Wyborczej”, „Przekroju”, „Dziennika Łódzkiego” i „Dziennika Opinii Krytyki Politycznej”. Teksty publicystyczne poświęca tematyce lokatorskiej, prawom kobiet i demokracji lokalnej. Związana jest ze środowiskiem „Krytyki Politycznej” oraz z Kongresem Kobiet. Należała do partii Zieloni (2006–2018), Wiosna (2019–2020). Obecnie należy do partii Polska 2050, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej oraz jest przewodniczącą koła poselskiego o tej samej nazwie. W Sejmie jest m.in. członkinią Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Bliskie są jej sprawy edukacji i w swojej pracy wiele miejsca im poświęca.

 

Dorota Łoboda – radna m. st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji, liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji

 

Jest absolwentką Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako nauczycielka w niepublicznej szkole podstawowej oraz jako specjalistka ds. organizacji wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Obecnie mieszka i prowadzi żłobek i szkołę językową dla dzieci na Żoliborzu. Jest prezeską fundacji Rodzice Mają Głos, ekspertką do spraw kontaktu z rodzicami w fundacji Przestrzeń dla Edukacji, członkinią rady programowej i warszawską wicepełnomocniczką Kongresu Kobiet. Od wielu lat angażuje się w działalność rad rodziców, działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet.

 

Tezy do dyskusji

– Na skutek rozwoju technologicznego, ekspansji współczesnych komunikatorów, kultura odrywa się od przestrzeni terytorialnej, na znaczeniu tracą wspólnotowe narracje (społeczne imaginacje), zarówno te związane z myśleniem o państwie w kategoriach demokracji liberalnej, jak i związane z nacjonalistycznym myśleniem. Wyznacznikiem kultury staje się atomizacja i płynność, dominuje indywidualizm zachowań, postaw, wartości, nietrwałość relacji międzyludzkich, brak autorytetów, spadek znaczenia instytucji, coraz trudniej jest o wspólne kanony kulturowe nie tylko w przestrzeni ogólnoświatowej, ale i narodowej i lokalnej.             

– Polityką oświatową, społeczną, kulturalną, historyczną, w tym indoktrynacją i propagandą, nie wspominając o zbrojnych napadach, przewrotach, wojnach, można pewne rzeczy regulować, wpływać na określone tendencje, a nawet wpływać na losy świata, ale nawet w tych skrajnych przypadkach oddziaływanie to ma swoje ograniczenia. Niezależnie od różnych systemów politycznych, woli rządzących i stanowionego prawa, świat obecnie staje się bardziej pragmatyczny i egoistyczny, a globalizm przestaje być związany z ujednoliconą kulturą. 

Problemy

1. Czy wobec tych przemian kulturowych szkoła powinna:

a) pozostać bastionem określonych wartości, jeżeli tak, to jakich?

b) narzucać, promować określone wzorce postaw, zachowań, jeżeli tak, to jakie?

c) czynić starania tworzenia wspólnotowej kultury terytorialnej?

d) zabiegać o jednorodny, wspólny dla wszystkich kanon kulturowy?

e) uczyć wszystkich tego samego zgodnie z obowiązującymi podstawami i programami?

 

2. Czy szkoła może pozwolić sobie na:

a) funkcjonowanie poza współczesną kulturą?

b) nieuwzględnianie różnych potrzeb i oczekiwań rodziców, uczniów, środowiska lokalnego?

c) uczenie, przekazywanie treści, co do których uczniowie nie potrafią znaleźć uzasadnienia?
d) bycie instytucją nielubianą przez uczniów?

e) w edukacji artystycznej wykorzystywanie dzieł o nikłych wartościach?

 

3. System, organizacja i nadzór szkolny

a) Jakie funkcje powinno pełnić ministerstwo edukacji?

b) Czy kuratoria są potrzebne, jeżeli tak, do czego?

c) Kto i w jakim zakresie powinien nadzorować szkołę i nauczyciela?

d) Na ile, w jakim zakresie szkoły i nauczyciele powinni mieć autonomię w pracy z uczniami?

e) Co powinno być wspólnym wyróżnikiem szkół w Polsce?

f) Jeżeli za ważne w edukacji uznajemy samodzielność, autonomię, indywidualizację, to jak zorganizować szkoły, aby temu sprzyjały?

 

4. Praktyka szkolna

a) Jakie kompetencje uznajemy za kluczowe i dlaczego?

b) Kto powinien wyznaczać treści i zakres nauczania i dlaczego nie może to być minister?
c) Czy szkoły muszą opierać się na ocenach punktowych?

d) Czy wszystkie lekcje muszą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym?

e) Jak prowadzić wychowanie obywatelskie i patriotyczne?

 

Kompetencje kluczowe na lekcjach muzyki, referat Izabeli Witek

Izabela Witek na podstawie własnych doświadczeń, praktyki i obserwacji ustosunkuje się do tego, co w pedagogice przyjmuje się obecnie za kompetencje kluczowe, w tym do tak zwanych kompetencji przyszłości 4K – komunikacja, krytycyzm, kooperacja, kreatywność. Zwróci uwagę na te, które według niej są najważniejsze i najbardziej wiążą się z naszym przedmiotem nauczania, tj. na kompetencje społeczne i interpersonalne, w tym związane z ekspresją twórczą, świadomością kulturową. W ramach wystąpienia zaprezentuje, jak realizuje najważniejsze cele nauczania, jakimi metodami i formami pracy wzmacnia kompetencje kluczowe swoich uczniów.

 

 

Izabela Witek jest nauczycielem muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym przedmiotu muzyka w WOM w Częstochowie, muzykoterapeutką oraz instruktorem żeglarstwa. Ukończyła studia na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Międzywydziałowe Studia Muzykoterapii, Podyplomowe Studium Arteterapii przy Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz Akademię Trenerów na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Od kilku lat tworzy facebookową grupę „Muzyka w szkole”, prowadzi zajęcia i warsztaty muzyczne online, tworzy i udostępnia muzyczne gry planszowe, interaktywne pomoce lekcyjne. W 2019 roku uzyskała nagrodę główną w „Konkursie dla Nauczycieli Muzyki. Najlepsza lekcja o muzyce polskiej” zorganizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W 2020 r. w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura nagrała z uczniami płytę z utworami Wojciecha Łukaszewskiego Siedem piosenek dla dzieci.

 

Muzykoterapia z piłkami Eduballa, prezentacja Anny Czachorowskiej

           

Idea powstania piłek edukacyjnych Eduball zrodziła się w 2001 roku w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a już w 2003 roku zostały one wpisane do wykazu środków dydaktycznych zalecanych przez MEN. Eduball jest zestawem 100 piłek edukacyjnych do minigier zespołowych w pięciu kolorach, z naniesionymi literami alfabetu, cyframi oraz znakami działań matematycznych i obsługi komputera. Ich główną funkcją jest łączenie aktywności fizycznej z intelektualną. Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek edukacyjnych przyczyniają się do rozwijania pamięci wzrokowej, słuchowej, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, orientacji czasowo-przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Podczas prezentacji Anna Czachorowska pokaże, że można je również wykorzystać do zajęć muzycznych i muzykoterapeutycznych.

 

 

Anna Czachorowska – nauczycielka, arteterapeutka, doradca metodyczny, absolwentka Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wychowania estetycznego – muzyki, studiów podyplomowych o kierunkach: historia i wiedza o społeczeństwie, menedżer oświaty oraz arteterapia. Jako nauczyciel pracowała w szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym. Prowadzone przez nią chóry i zespoły muzyczne były laureatami ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursów muzycznych i ona również wielokrotnie odznaczana była medalami i nagrodami. Była doradcą metodycznym w zakresie muzyki w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, organizowała i prowadziła liczne konferencje i szkolenia skierowane do nauczycieli i pedagogów. Nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych ukazały się jej autorskie opracowania metodyczne. Obecnie skupia się na pracy w przedszkolach, gdzie prowadzi zajęcia muzyczne oraz z arteterapii, między innymi wykorzystując piłki Eduballa.

 

Przygotowywanie i prowadzenie kursów online, wystąpienie Piotra Kai

 

Różnego rodzaju webinary, warsztaty, kursy, szkolenia, zajęcia online dość nagle stały się naszą powszechnością. Piotr Kaja w wystąpieniu podzieli się swoim doświadczeniem i opowie nam, jak działać i postępować, aby tego typu szkolenia były ciekawe, efektywne i skuteczne. Przybliży nam, jak się przygotowywać, organizować tego typu szkolenia, o czym warto pamiętać w trakcie ich realizacji oraz jakie praktyki warto wprowadzać po ich przeprowadzeniu.

Ramowy program wystąpienia:

  • Mechanika przekazu informacji – webinarium, kurs online, szkolenie stacjonarne.
  • Jak przygotować kurs online – tok postępowania.
  • Scenariusz czy improwizacja?
  • Techniczne aspekty realizacji kursu.
  • Przypisy, bibliografia, workbook, informacje dodatkowe.

 

 

Piotr Kaja – nauczyciel muzyki i rytmiki, muzyk, kompozytor, aranżer, edukator/trener. Od 1993 roku systematycznie prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Jest autorem i współautorem ponad stu książkowych publikacji metodycznych, podręczników szkolnych, śpiewników, przewodników, ćwiczeń, programów nauczania muzyki i wychowania przedszkolnego, licznych opracowań muzycznych wydanych na kasetach magnetofonowych, płytach CD i na multimedialnych. W tym obszarze współpracował z takimi wydawnictwami jak: Alex, Prószyński i S-ka, Rożak, MAC, Juka, Eduskrypt.pl, P21, Nowa Era, Froebel.pl, Librus, Funtronic, PWN Wydawnictwo Szkolne, Didactix IT. Jest również autorem wielu artykułów metodycznych, naukowych i popularnonaukowych, które były publikowane między innymi w czasopiśmie „Wychowanie Muzyczne” oraz „Bliżej Przedszkola”. Był członkiem zespołu nominowanego do World Summit Awards 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce oraz Zespołu Autorskiego Pakietów Edukacyjnych Funkodowanie i EduPrzedszkole, współtworzył Ogólnopolski Program „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” oraz projekt edukacyjny P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku, podstawy programowe w zakresie edukacji muzycznej (2008 r.). Obecnie jest ekspertem PWN w zakresie edukacji muzycznej w przedszkolu, nauczycielem muzyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy oraz doradcą metodycznym w zakresie muzyki na poziomie szkół podstawowych w województwie podlaskim (CEN Łomża).

 

 

Zastosowanie aplikacji Musicators.com na lekcjach muzyki, prezentacja Katarzyny Sroki

          

Musicators to aplikacja, którą tworzą sami nauczyciele, to zestaw gotowych schematów ćwiczeń online, które można zastosować do dowolnych przykładów muzycznych. Korzystając z bazowych możliwości programu, nauczyciele tworzą własne zestawy edukacyjne rozwijające umiejętności muzyczne i udostępniają je wszystkim chętnym do zastosowania podczas zajęć szkolnych, jako prace domowe czy do samodzielnej nauki. Prezentacja zawierać będzie opis funkcjonalności aplikacji oraz jej praktycznego zastosowania w edukacji zdalnej oraz stacjonarnej w klasie.

 

 

Katarzyna Sroka – reżyser dźwięku, wydawca, dyrygentka, nauczyciel muzyki, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, stypendystka Ministerstwa KiDN w dziedzinie zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury. Jest autorką blogu Klasyczny-uczeń.pl, który zawiera scenariusze lekcji muzyki z propozycjami utworów do aktywnego słuchania. W swojej pracy opiera się i wykorzystuje nowoczesne technologie i propaguje tego typu nauczanie muzyki.

 

 

Testy, quizy, ćwiczenia on-line w edukacji muzycznej, prezentacja Zbigniewa Wiertla

           

W Internecie, poza aplikacjami edukacyjnymi dedykowanymi edukacji muzycznej, takimi jak np. Musicators, Semi Conductor, Touch Pianist, Ear Trainer, Midi Master, Music Theory, Songsmith, Song Maker, Orkiestrownik, jest dostępna cała gama aplikacji i programów ukierunkowanych na szkolę i nauczanie ogólne. Są wśród nich popularne interaktywne quizy: Quizlet, Quizizz, Kahoot. Wiele możliwości edukacyjnych stwarzają platformy do edukacji zdalnej: Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, BigBlueButton czy Formularze Google. Coraz częściej nauczyciele korzystają z takich narzędzi jak Padlet, Learning Apps. Zbigniew Wiertel specjalizuje się we wspieraniu edukacji muzycznej nowoczesnymi aplikacjami dostępnymi w Internecie. Podczas swojej prezentacji przedstawi kilka narzędzi dedykowanych szkole, omówi, jak wykorzystać je w edukacji muzycznej.  

 

 

Zbigniew Wiertel – doradca metodyczny w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, trener regionalny i lokalny w projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja: Enter” – w ramach projektu przeprowadził ponad tysiąc godzin szkoleń. Jest współautorem e-podręcznika z muzyki do kształcenia ogólnego dla klas IV–VII na platformie Epodreczniki.pl, redaktorem i autorem zadań z muzyki na platformie edukacyjnej Squla, ekspertem merytorycznym Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie przedmiotów artystycznych. W 2020 roku został laureatem nagrody „Lista 100” przyznawanej przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.


Kreatywne wykorzystanie instrumentów elektronicznych podczas zajęć z dziećmi, warsztaty Noemi Lemańskiej i Pawła Lemańskiego

 

Noemi Lemańska − wykształcona pianistka i wokalistka, autorka piosenek dla dzieci oraz szkoleń dla nauczycieli. Jest czynną zawodowo nauczycielką rytmiki i muzyki oraz gry na pianinie.  Jej twórczą zasadą jest, że  zanim piosenki opublikuje, nagra, przekaże do użytku publicznego zawsze, wszystkie  podlegają ocenie dzieci.

Paweł Lemański − producent muzyczny, aranżer, aktywny muzyk oraz pedagog uczący na Uniwersytecie Śląskim. Jest właścicielem portalu muzykuj.com, testującego instrumenty klawiszowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bum Bum Rurkowe pomysły.  Znacie – to zagrajcie, warsztat Dawida Gacka

Dawid Gacek − szkoleniowiec i propagator prostych instrumentów muzycznych. Z wykształcenia magister inżynier wibroakustyki i inżynierii dźwięku. Z pasji basista, barista i lider organizacji Droga Odważnych. Od kilkunastu lat zajmuje się promocją i dystrybucją Bum Bum Rurek.  W 2016 roku, na zaproszenie międzynarodowego koncernu, poprowadził najliczniejszą na świecie grupę osób grających jednocześnie na Bum Bum Rurkach, ustanawiając  tym samym Rekord Guinnessa. Prywatnie  mąż i ojciec trzech córek, entuzjasta i smakosz życia, w którym stawia na relacje międzyludzkie i muzykę.

 

 

Bum Bum Rurkowe pomysły.  Znacie – to zagrajcie        

Chwila wspólnego muzykowania na popularnych  Bum Bum Rurkach ze znawcą i wirtuozem instrumentu Dawidem Gackiem. Wspólna gra będzie przyczynkiem do wskazania na ćwiczenia rytmiczne, melodyczne, harmoniczne, taneczno-rytmiczne i gimnastyczno-sportowe oraz kształtujące wyobraźnię i wrażliwość.

Rytm − zabawy rytmem to najłatwiejsza forma pracy z rurkami.  Można samodzielnie tworzyć rytmy, można korzystać z przygotowanych „kart rytmu” oraz grać zespołowo na głosy, pomagając sobie kolorami rurek.

Melodie − możemy odczytywać za pomocą kolorowych nut, każdemu kolorowi odpowiada konkretny dźwięk zapisany w systemie Chroma-Notes. Popularne są też aplikacje multimedialne, przygotowane aranżacje muzyczno-animacyjne z zapisem wizualnym utworów.

Harmonia − połączenie perkusyjnego brzmienia z konkretnymi dźwiękami sprawia, że Bum Bum Rurki doskonale sprawdzą się jako instrument perkusyjny, akompaniujący  do piosenek.

Taniec − Grając na Bum Bum Rurkach możemy jednocześnie przemieszczać się w przestrzeni, uderzać w różne przedmioty i części ciała. Świetnie nadają się one jako rekwizyty do tańca, rytmiki, zabaw tanecznych.   

Zajęcia sportowe − Bum Bum Rurki wykorzystywane są również w rywalizacji sportowej. Zadania mogą dotyczyć ich układania w określonych kolorach i wielkościach. Możemy z nich tworzyć różne rekwizyty do zabaw, ćwiczeń gimnastycznych, które poprawią  małą i dużą motorykę dziecka. 

Wyobraźnia − szerokie zastosowanie Bum Bum Rurek, również do tworzenia improwizacji nie tylko muzycznych, sprawia, iż zestawy tych instrumentów pomogą rozwijać wyobraźnię, kreatywność, spostrzegawczość.

Wrażliwość estetyczna − kolorowe zestawy instrumentów połączone z miłym dźwiękiem same w sobie pobudzają estetyczne doznania. Kolory pomagają zapamiętywać dźwięki i harmonię.

 

 

 

Koncerty − W kolorach tęczy i gwiazd

 

Rano zapraszamy na koncert, który wypełnią autorskie piosenki i opracowania Kasi Zaniat, wieczorem Anny Czachorowskiej.

 

Kasia Zaniat wystąpi w solowym koncercie. Zaśpiewa swoje autorskie piosenki, akompaniując sobie na fortepianie. Nieczęsto możemy spotkać się z tego typu koncertowaniem. Wokaliści akompaniują sobie na gitarze, fortepianie, rzadko jednak przybiera to formę zamkniętego artystycznego wydarzenia, w którym akompaniament jest pełnoprawnym uczestnikiem, buduje napięcia i emocje, tworzy różnorodne nastroje i klimaty, jest zróżnicowany i bogaty. Tymi cechami odznacza się twórczość Paula McCartneya, Jamiego Culluma, Stanisława Soyki, Piotra Selima, ale również Kasi Zaniat. Świetnie wyszkolona pianistka i klawesynistka (ukończone studia muzyczne w klasie klawesynu Marka Toporowskiego w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz w klasie klawesynu, klawikordu, fortepianu i organów w Accademii Internazionale della Musica di Milano) tworzy przepiękne oprawy swoich piosenek. Jej muzyka jest pełna subtelności, delikatności, ale i jest bogata w emocje, przy tym jest szczera i pełna naturalności. W jej muzyce, niczym w starogreckich ideach sztuki, odnajdziemy synkretyczne połączenie prawdy, dobra i piękna.  

 

 

Ania C i Przyjaciele to formacja, której liderką jest Anna Czachorowska. Grono „Przyjaciół” Ani C jest rozległe. Współpracuje ona z wieloma muzykami, głównie z regionu Warszawy i rodzinnego Płocka. Podstawowy skład usłyszymy na koncercie, a tworzą go poza frontmanką: 

Jarosław Salej – instrumenty klawiszowe

Marcin Kajper – saksofon

Marcin Pendowski – gitara basowa 

 Tomasz Mądziejewski – perkusja

Podstawą zespołu są autorskie piosenki Anny Czachorowskiej – tworzy ona zarówno słowa, jak i muzykę, ich aranżacją zajmuje się Jarosław Salej. Jak większość współczesnej muzyki, trudno jednoznacznie określić styl zespołu, przyporządkować to, co robią, do określonego gatunku. To, co charakteryzuje autorów i wykonawców, to mądre teksty, melodyjność fraz muzycznych połączona z bardzo ciekawymi aranżacjami, licznymi solówkami instrumentalnymi, które tworzą różne klimaty i nastroje, sprawiają, iż całość nabiera artystycznego szlifu, staje się niepowtarzalna, wyjątkowa. Silną dominantą muzyki Ani C i Przyjaciół jest pogoda, optymizm, afirmacja życia, nawet w chwilach zadumy i refleksji odnajdziemy spokój i ukojenie, świat przyjazny człowiekowi.