SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Czytelnia » Regulamin konkursu Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej jest ważna

Regulamin konkursu Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej jest ważna

Autor: Redakcja

Konkurs dobrych praktyk muzycznych dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących zajęcia muzyczne w klasach I–III

 

Wstęp

Ogólnie wiadomo, że dla rozwoju muzycznego człowieka kluczowy jest jego kontakt z muzyką na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Przekonani, że mimo niekorzystnych rozwiązań systemowych udaje się Państwu uzyskiwać zamierzone rezultaty, chcielibyśmy zebrać i opublikować przykłady najlepszych praktyk wczesnoszkolnej edukacji muzycznej w Polsce z nadzieją, że staną się one drogowskazem dla innych szkół, ośrodków, nauczycieli oraz władz samorządowych i centralnych. Liczymy, że zechcą się Państwo podzielić swoim doświadczeniem.

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki oraz redakcja czasopisma „Wychowanie Muzyczne”, zwani dalej organizatorem.

2. Partnerem konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca.

3. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Przedmiotem konkursu jest opis dobrych praktyk edukacji muzycznej prowadzonej w klasach I–III szkoły podstawowej, zwany dalej opisem.

 

Cele konkursu

1. Zwrócenie uwagi na problemy edukacji muzycznej dzieci młodszych, w tym na jej organizację, efektywność oraz jakość artystyczną i dydaktyczną.

2. Promowanie dobrych praktyk i przykładów muzycznej aktywności dzieci.

3. Zachęcenie dyrekcji szkół, rodziców i nauczycieli do prowadzenia wartościowych zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

4. Wskazanie szerokich możliwości i różnorodności metodycznej, jaka może być prowadzona w edukacji muzycznej małych dzieci w szkole podstawowej oraz poszukiwanie i popularyzacja różnych form organizacyjnych edukacji muzycznej w środowisku lokalnym.

 

Uczestnictwo w konkursie

1. Adresatami konkursu są nauczyciele uczący muzyki uczący w klasach I–III szkoły podstawowej z terenu całej Polski, zwani dalej uczestnikami.

2. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna z danej szkoły lub zespół nauczycieli.

 

Prace konkursowe

1. Ocenie podlegać będą wszelkie formy prowadzonej przez uczestników edukacji muzycznej na poziomie wczesnoszkolnym, tj. odrębne lekcje muzyki, zajęcia zintegrowane (z muzyką) oraz różne formy zajęć pozalekcyjnych zorientowanych na kształtowanie kultury muzycznej.

2. Podstawową formą podlegającą ocenie jest opis pracy i osiągnięć uczestnika.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć opinię dyrektora placówki na temat edukacji muzycznej prowadzonej przez uczestnika. Mile widziane będą także opinie dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i przedstawicieli środowiska lokalnego.

2. Każdy uczestnik może uzupełnić swój opis również kserokopiami dyplomów, wyróżnień, podziękowań, dokumentacją piśmienniczą, własnymi opracowaniami materiałów nutowych, aranżacji i nagrań muzycznych, scenariuszami zajęć, dokumentacją fotograficzną, audio i video związaną z prowadzoną przez siebie wczesnoszkolną edukacją muzyczną.

 

Komisja konkursowa

1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursu w skład której wejdą: przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, redakcji czasopisma „Wychowanie Muzyczne”, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

 

Zgłoszenie

1. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 31 grudnia 2015 roku na adres: Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2a. Na kopercie prosimy umieścić dopisek „Konkurs dobrych praktyk muzycznych”.

2. Do przysłanych materiałów należy dołączyć kartę zgłoszenia z pełnymi danymi teleadresowymi.

3. Wszystkie materiały powinny być zapisane w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

3. Prace złożone po terminie 31 grudnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) nie wezmą udziału w konkursie.

 

Terminarz konkursu

1. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 31 grudnia 2015 roku.

2. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na początku 2016 roku.

3. Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie www.wychmuz.pl i www.snmuz.pl. Zwycięzcy zostaną niezależnie poinformowani o wynikach drogą e-mailową lub telefoniczną.

 

Nagrody

1. Laureatom zostaną przyznane nagrodyfinansowe Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki w wysokości 500 zł.

2. Partner konkursu Instytut Muzyki i Tańca ufunduje nagrody rzeczowe.

3. Dodatkowo dla nagrodzonych i wyróżnionych prac przewidziane są nagrody w postaci zestawów materiałów promocyjnych Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki i „Wychowania Muzycznego” oraz roczna prenumerata czasopisma.

 

Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo odrzucić nadesłaną pracę w przypadku, gdyby okazało się, że przygotowany przez uczestnika opis narusza prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach oraz nie odpowiada za nieprawidłowe dane zawarte w zgłoszonych materiałach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych materiałów do późniejszych publikacji.

4. Informacji o konkursie udziela koordynator projektu, dr Mirosław Grusiewicz, tel. 503 644 267, e-mail: gruszmir@op.pl, są one również dostępne stronie www.wychmuz.pl oraz www.snmuzyki.pl

5. Przystępując do konkursu i przysyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji konkursowej.

7. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do konkursu organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia od realizacji konkursu.

 

Załączniki

1. Wymogi dotyczące opisu dobrych praktyk

1. Nadesłany opis musi być dziełem osoby zgłaszającej się do konkursu i powinien być napisany w języku polskim.

2. Opis działań może mieć formę swobodną. Można (nie jest to obowiązkowe) uwzględnić w nim następujące zagadnienia:

  • krótka charakterystyka szkoły (miasto, wieś, środowisko, uwarunkowania kulturowe, tradycje regionu).;
  • opis klas i warunków realizacji zajęć muzycznych – liczba uczniów w poszczególnych oddziałach, wykorzystywane środki i materiały dydaktyczne (instrumenty, nuty, nagrania, ilustracje, podręczniki, książki);
  • rodzaje i formy prowadzonych zajęć muzycznych w szkole (lekcje, prowadzenie zespołów muzycznych, występy, spotkanie przy muzyce);
  • współpraca nauczycieli, środowiska szkolnego i pozaszkolnego w działaniach na rzecz edukacji muzycznej;
  • cele, tematyka i treść muzyczna zajęć – najważniejsze przesłania i idee kształtujące praktykę szkolną;
  • osiągnięcia, sukcesy edukacyjne, artystyczne, organizacyjne;
  • inne uwagi uczestnika na temat realizowanych zajęć oraz oczekiwania wobec szkoły, środowiska szkolnego i lokalnego.

 

2. Karta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko ..........................................................

2. Dane teleadresowe: adres do korespondencji, e-mail, tel. ..........................................................

3. Wykształcenie ..........................................................

4. Miejsce(a) pracy, w tym nazwa i adres placówki, której opis pracy dotyczy ..........................................................

5. Formy zajęć muzycznych w klasach I–III (właściwe zaznaczyć lub napisać)

  • zajęcia zintegrowane
  • odrębne lekcje muzyki
  • pozalekcyjne formy zajęć