SNM

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

Zmarła prof. dr hab. Maria Manturzewska2020-11-20

więcej »

Zmarła prof. dr hab. Maria Przychodzińska2019-09-18

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Redakcja

Redakcja

Redakcja Wychowania Muzycznego

20-718 Lublin
Aleja Kraśnicka 2a
tel.: 601 395 404;
 

Sekretariat: Halina Koszowska-Kot (redakcja@wychmuz.pl)

 

Oprac. redakcyjne i korekta: Ewa Pękala
Skład i łamanie: Michał Wójcik - drukarnia Polihymnia
Projekt okładki i ilustracje: Iga Mikulska


   Rada redakcyjna:

Andrzej Białkowski, Gabriela Klauza, Zofia Konaszkiewicz (przewodnicząca), Wiesława A. Sacher, Barbara Smoleńska-Zielińska

   Redakcja

Redakcja jak i cały zespół współpracowników od szeregu lat działa na rzecz czasopisma pro publico bono. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie czasopisma. Wszystkich Czytelników zachęcamy do dzielenia się swoimi uwagami i sugestiami dotyczącymi zarówno czasopisma, jak również dotyczącymi edukacji muzycznej. Prosimy do nas pisać i dzwonić na podane poniżej adresy. Jednocześnie autorów tekstów i nut informujemy, iż za przyjęte do druku materiały nie wypłacamy honorariów.

Mirosław Grusiewicz

 

Mirosław Grusiewicz – redaktor naczelny; tel.: 503 644 267; e-mail: gruszmir@op.pl

 

Dr hab. nauk społecznych, specjalista w zakresie pedagogiki muzycznej, prof. w Katedrze Pedagogiki Kultury Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,  współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki. Od 2000 roku związany jest z redakcją czasopisma „Wychowanie Muzyczne” - od 2007 roku pełni funkcję redaktora naczelnego periodyku. Przez wiele lat pracował w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz jako nauczyciel w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i jako instruktor muzyki w domach kultury. W swoim dorobku posiada kilka monografii, m.in. Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje (współautorzy: A. Białkowski, M. Michalak), Kompetencje muzyczne uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów; Wkład czasopisma „Wychowanie Muzyczne” w rozwój praktyki i teorii powszechnej edukacji muzycznej oraz ponad 150 artykułów publicystycznych i naukowych.

 

 

 

Romualda Ławrowska - tel.: 601 949 468; e-mail: roma.lawrowska@gmail.com

Dr nauk pedagogicznych, kierownik Katedry Edukacji Artystycznej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest autorką trzech monografii i licznych publikacji związanych z pedagogiką muzyczną. Głównym przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest pedagogika rytmu i ruchu, a także: podmiotowość ucznia i nauczyciela w edukacji muzycznej; metodyka stosowania środków i materiałów dydaktycznych w kształceniu muzycznym nauczycieli przedszkoli i klas I–III. Ważniejsze monografie to: Muzyka i ruch (1988, 1991); Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej (2003); Rytm, muzyka, taniec w edukacji (2005).

W redakcji czasopisma działa od 2007 roku, w dziale Materiały metodyczne zajmuje się problematykę edukacji muzycznej dziecka.

 

 

Agnieszka Sołtysik - tel.: 604 299 229;  e-mail: agnieszkasoltysik@wp.pl

Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie Studia Podyplomowe w zakresie Kształcenia Muzyczno-Ruchowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej w Warszawie, Studia podyplomowe „Sztuka” na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką wielu publikacji metodycznych dla nauczycieli muzyki (plany wynikowe, scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum), a także pomocy dydaktycznych, np. Plansze demonstracyjne. Muzyka (2004), Plansze interaktywne. Muzyka (2005). Jest również współautorką cykli podręczników do muzyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

W redakcji czasopisma od 2008 roku, w dziale Materiały metodyczne zajmuje się edukacją muzyczną w szkole podstawowej.

 

 

Rafał Ciesielski  - tel.: 605 270 380; e-mail: rciesielski@lbk.pl

Dr hab. w  zakresie muzykologii, klarnecista, krytyk i publicysta muzyczny. Profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szef programowy Lubuskiego Biura Koncertowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię muzyki i estetykę muzyczną XIX-XXI wieku, krytykę muzyczną oraz teorię i praktykę powszechnej edukacji muzycznej. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz monografię Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego (Poznań 2005). Jest współredaktorem serii ‘Krytyka Muzyczna’, redaktorem wydawnictw fonograficznych, członkiem stowarzyszeń muzycznych i naukowych (m.in. Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego).

W redakcji czasopisma działa od 2011, jest odpowiedzialny za dział Nie tylko w szkole.

 

 

Rafał Rozmus - tel.: 504 395 735;  e-mail: rafalrozmus@op.pl

 

Dr hab. sztuk muzycznych, kompozytor, dyrygent. Absolwent Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obecnie jest wykładowcą w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki. Autor Liczbowej Metody Komponowania Muzyki Atonalnej. Tworzy muzykę wokalną, wokalno-instrumentalną, instrumentalną, utwory symfoniczne, kameralne, dla dzieci, komponuje muzykę teatralną i filmową.

W redakcji czasopisma od 2013 roku zajmuje się dodatkiem muzycznym.

 

 

Ryszard Popowski - tel.: 606 409 160; e-mail: ryszard.popowski@onet.pl

Dr nauk pedagogicznych, metodyk i dydaktyk nauczania muzyki, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, doktor nauk humanistycznych, pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współtwórca i współkierownik gdańskiej Orkiestry Vita Activa działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Za działalność na rzecz tego Stowarzyszenia nominowany był do nagrody Splendor Gedanensis, nagrodzony Medalem Fideliter et Constanter i Medalem Prezydenta Miasta Gdańska. W pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej koncentruje się na animacji i rekonstrukcji amatorskiego ruchu muzycznego opartego na muzyce instrumentalnej. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych edukacji muzycznej, m.in. hybrydowej monografii Wiersze o muzyce – dyskusje o muzyce i sztuce.

W redakcji czasopisma jest od 2014 roku.

Monika Mielko-Remiszewska, tel.: 507 161 888; e-mail: mielkom@poczta.onet.pl

Dr hab. sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, prof. Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, dyrygent i kierownik artystyczny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wcześniej – drugi dyrygent w Nauczycielskim Chórze „Fermata”. Praca z tymi zespołami zaowocowała udziałem w wielu (ponad 500) koncertach na terenie Lublina, Polski i poza granicami kraju. Za swoją działalność odznaczona została między innymi Medalem Zasłużony dla Akademii Medycznej w Lublinie, Odznaką Srebrną, Złotą oraz Złotą z Wieńcem Laurowym PZChiO, Złotą Odznaką SPAM,  Brązowym  Krzyżem Zasługi, Medalem KEN. Obecnie jest prezesem lubelskiego oddziału PZChiO oraz skarbnikiem Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki.

W redakcji czasopisma od 2015 roku zajmuje się działem Ze świata.

 

Wojciech Jakubiec, tel.: 600 966 970; e-mail: wjakubiec@pcen.pl

Dyplomowany aktywny zawodowo nauczyciel muzyki (uczy w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie), pracownik dydaktyczny Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, metodyk, animator kultury, specjalista w zakresie nowoczesnych technologii w edukacji. Od wielu lat współpracuje z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. Jest pomysłodawcą i organizatorem podkarpackich warsztatów muzyczno metodycznych dla nauczycieli,  autorem cyklu Trójzadaniowa koncepcja kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży oraz metodycznego opracowania warsztatów poświęconych nowoczesnym mediom w edukacji muzycznej. Miłośnik kultury muzycznej Rzeszowa, modelarstwa lotniczego, lotnictwa i paralotniarstwa, członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki.

W redakcji czasopisma od 2015 roku współodpowiada za dział Materiały metodyczne.